STADGAR

Stadgar för den ekonomiska föreningen TakNet med hemort i Vänersborgs kommun, Västra Götaland.

Antagna den 29 juni 2020.

1 § Firma, ändamål och verksamhet

Firma Taknet med org.nr 7696200976, har som verksamhet att skapa och driva ett optiskt bredbandsnät och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla nätanslutning. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Föreningens yttre fysiska gränssättning beslutas av styrelsen.
 

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
 

3 § Tillhörighet m m

Styrelsen äger rätt att ansluta sig till organisationer som främjar föreningens syften.
 

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är Föreningsstämman, extra föreningsstämma och styrelsen.
 

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av dem styrelsen utser.
 

6 § Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.
 

7 § Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts

frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 32 §.
 

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
 

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

 

10 § Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Till medlem kan antas person som söker anslutning och som äger eller bebor fastighet.

Anslutning med fler delägare kan endast en av delägarna vara formell medlem.

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst per inbetald fysisk nätanslutning.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom en vecka från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

För varje anslutning utgår en nätavgift samt i förekommande fall avgift för teletjänster som föreningen förmedlar.

Avgiften för de olika tjänster föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som utnyttjar tjänsten och föreningen.
 

11 § Insats

Varje medlem skall deltaga i föreningen med ett insatsbelopp på 100 kronor. Insatsen betalas kontant när medlemskap har beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.
 

12 § Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman. Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid som styrelsen beslutar Medlemsavgift återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.
 

13 § Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.
 

14 § Utträde

I de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas skriftligen till styrelsen och skall ske minst tre månader före räkenskapsårets slut.
 

15 § Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning, avstängning skall fattas av föreningens styrelse.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift eller andra av föreningen eller dess styrelse påbjudna avgifter kan få sin optoförbindelse avstängd tills betalning inkommit. Före avstängning skall föreningen påminna om betalning samt meddela att medlem har 60 dagar att betala innan avstängning sker.

En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta skriftligen till styrelsens ordförande inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

 

16 § Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.
 

17 § Medlems rättigheter och skyldigheter

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna

• har rätt till information om föreningens angelägenheter,

• har rösträtt enligt 20 §

• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut

• skall betala medlemsavgift samt övriga avgifter som beslutats av föreningen, vid givet datum.

• skall tillhandahållen aktuella kontaktuppgifter, som skickas till föreningens kassör med namn, adress, mobiltelefon, samt epost adress.
 

18 § Tidpunkt, kallelse och andra meddelanden

Kallelse till föreningsstämma sker via föreningens hemsida och meddelande på fakturan. Kallelse ska ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast två veckor före extra föreningsstämma.

Ordinarie föreningsstämman, är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
 

19 § Förslag till ärenden att behandla av ordinarie föreningsstämma

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av ordinarie föreningsstämma.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före föreningsstämman.

Ordinarie föreningsstämma beslutar om medlemsavgiftens storlek.
 

20 § Rösträtt samt yttrande och förslagsrätt på föreningsstämman

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter har rösträtt på föreningsstämman.

Rösträtten är personlig och får utövas genom ombud med maximalt en röst utöver egen. Ombud kan vara icke medlem.

Ombud skall ha skriftlig fullmakt.

Icke medlem som inte har rösträtt har yttranderätt men ej förslagsrätt på föreningsstämman.
 

21 § Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

22 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet.

Beslut bekräftas med klubbslag.
 

23 § Valbarhet

Av föreningen anställd person får inte väljas till ledamot av valberedningen eller till revisor i föreningen.
 

24 § Ordinarie föreningsstämma

Vid stämman skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt tid.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av årlig medlemsavgift.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 2 år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

c) ersättare i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

d) två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av 2 år, av vilka en skall utses till ordförande;

13. Övriga frågor.

 

25 § Extra föreningsstämma

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra föreningsstämma.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra stämma när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra stämma skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra stämma skall tillställas medlemmarna senast två veckor före mötet via föreningens hemsida och epostmeddelande.

I den mån enskild huvudmedlem ej kan nås via epost, används brev med ordinarie postgång.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra stämma får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra stämma får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra föreningsstämma och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 20 och 22 §.
 

VALBEREDNINGEN

26 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen, om möjligt. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast en vecka före årsmötet skall valberedningen meddela styrelsen och röstberättigade medlemmar sitt förslag via e-postmeddelande och föreningens hemsida.
 

REVISORER

27 §

På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas lägst en och högst två revisorer, till nästa ordinarie föreningsstämma.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast sex veckor före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.
 

STYRELSEN

28 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt minst fyra och högst åtta ledamöter samt minst noll och högst två ersättare. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.

Föreningsstämman utser ordförande på två år, styrelseledamöter på två år samt styrelseersättare på ett år.

Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv.

Vid förhinder för ledamot inträder ersättare. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder ersättare i dennes ställe för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. Ersättare äger rätt deltaga vid varje styrelsesammanträde, om ersättare ej träder i ordinaries ledamot ställe äger ersättaren yttranderätt men ej rösträtt.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande och förslagsrätt. Person får utses till befattning inom styrelsen.

 

29 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall ­svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

• verkställa av årsmötet fattade beslut,

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

• ansvara för och förvalta föreningens medel,

• teckna avtal,

• tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 27 §,

• förbereda årsmöte,

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

• förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,

• föra protokoll över styrelsens sammanträden,

• se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,

• se till att fattade beslut har verkställts,

• om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,

• årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören

• föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,

• se till att föreningen söker bidrag från EU, stat, kommun m.fl,

• svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,

• årligen upprätta balans samt resultaträkningar,

• utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,

• se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

• i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte och avgiftsområdet,

• föra inventarieförteckning,

 

30 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Kallelse till föreningsstämma sker via föreningens hemsida och epostmeddelande.

I den mån enskild huvudmedlem ej kan nås via epost, används brev med ordinarie postgång.

Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra stämma.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare.
 

31 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.
 

TVIST

32 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

Tvistemålet skall avgöras i Vänersborgs kommun.
 

ÖVRIGT

33 §

I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar.